Aanvraagformulier Extra Verlof

Naar school gaan is belangrijk voor leerlingen. Samen met leeftijdsgenoten leren zij met en van elkaar. We vinden het als school daarom erg belangrijk dat de onderwijstijd zoals we deze ingericht hebben ook benut wordt. We werken als team hard aan het benutten van de onderwijstijd en vinden het ook belangrijk dat ouders(s)/verzorgers(s) ons hierin ondersteunen. 

Voor bijzondere gelegenheden als een huwelijk of een begrafenis is er een mogelijkheid om extra verlof aan te vragen. Dit kunt u doen middels het aanvraagformulier. 

Dit aanvraagformulier voor verlof dient tijdig ingediend te worden bij de directeur van de school. De toekenning of afwijzing zal schriftelijk (per e-mail) gedaan worden door de directeur. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de directeur kunt u daartegen bezwaar maken. 

Als geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt noemen we dit ongeoorloofd verzuim. De directeur heeft de verplichting om dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar contact met u als ouders/verzorgers opnemen om de verdere gang van zaken met u te bespreken. 

Download document